22February2018

سازمان جوانان کمونیست

بخش شهرزاد شفیعی

بخش شهرزاد شفیعی (1)

شهرزاد شفیعی از ایران-

خبر تجاوز در فرودگاه جده توسط مامورین فرودگاه به دو نوجوان که بهمراه خانواده شان به عربستان برای حج رفته بودند چند روزی ست بازتاب وسیعی یافته، و هرکس به نحوی انزجار و تنفر خود را از این عمل شنیع نشان میدهد. اما عده ای هم طبق معمول به ساخت جوک و طنز هایی در این زمینه پرداختند. و بالاخره مسئولین حکومتی نیز سکوت خود را شکستند و نسبت به دولت عربستان  واکنش نشان دادند. در ادامه هم روز شنبه 22فروردین نیز تجمعی اعتراضی در مقابل سفارت عربستان شکل گرفت.

اما در رابطه این مسئله و حواشی هایی که حول آن بوجود آمد نکاتی قابل تامل است:
نخست، جمهوری اسلامی در طول حیات خود بارها و بارها رفتارهایی مشابه و حتی بدتر با این حرکت کارکنان فرودگاه جده نسبت به معترضان و منتقدان و مخالفین خود داشته است. از فجایع انسانی رخ داده در ده شصت شمسی گرفته تا حمله به کوی دانشگاه در دهه هفتاد و فاجعه کهریزک پس از اعتراضات سال هشتاد و هشت از نمونه های آن است. و جنایاتی که همچنان ادامه دارد از جمله لخت کردن زندانیان بند 305 زندان اوین در سال 92 و دیگر فجایع مشابه که حکومت اسلامی تاکنون به آن دست زده. هرچند که باید اشاره کنم با توجه به فضای اعتراضی و توازن قوای سیاسی بین جامعه و حکومت، انجام چنین جنایاتی نسبت گذشته برای حکومت سخت و سخت تر و محدودتر شده است. حال پرسش اینجاست حکومتی با چنین سابقه ای چگونه میتواند در جهت احقاق حقوق شهروندان در ایران تلاش کند؟ آیا با وجود چنین فجایعی مثل رویداد در جده، جمهوری اسلامی میتواند برای خود مشروعیت بخرد و خود را مبرا کند از جنایاتش؟ و آیا اینها میتوانند اعتماد مردم تحت ظلم وستم در ایران را به دست آورند؟ اساسا رطب خورده منع رطب چون کند؟ زمانی که مردم درکشور خود امنیت جانی ندارند و حکومت برای شهروندان ارزشی قائل نیست نمیتوان انتظار داشت که حکومت به نحوی صحیح و انسانی از شهروندان خود حمایت و پشتیبانی کند.
دوم، جریاناتی با باد زدن به ناسیونالیسم و ملی گرایی و فاشیسم و نژادپرستی که اساسا  با رگه های "ضد عربی" همراه است سعی در این دارند تا از این مسئله تجاوز استفاده کنند و بر طبل عظمت طلبی ایرانی بکوبند و به مردم عرب زبان در منطقه حمله ببرند و یک تصویر فاشیستی و نژادپرستانه از جامعه ایران ارائه دهند. این دقیقا همان نیرو و پتانسیلی است که حاکمیت سالها در رابطه با رویدادهای مختلف روی آن سرمایه گذاری کرده است. مسئله جزایر سه گانه در دوره احمدی نژاد که دولت سعی کرد با تبلیغات ناسیونالیستی حتی جریانات سلطنت طلب را در یک صف مشترک با خود همراه کند و تا حد زیادی موفق شد که حتی جریانات ناسیونالیست ایرانی مخالف حکومت را با خود همراه کند. اینبار هم این اتفاق تلخ باعث شد زهرِ ملی گرایی که تا کنون مدام تلاش شده بستر و جایگزینی برای ضدیت با حکومت اسلامی تعریف شود ولی میبینیم هم اکنون ناسیونالیستها، ملی گرایان در اپوزسیوناز یک طرف  و نیز طرفداران حاکمیت از طرف دیگر در صفی واحد دوشادوش هم حرکت کنند و قضیه تجاوز را به صحنه اردوکشی بین "ایرانی و عرب" تبدیل کنند و به جنگ فرقه ای شیعه و سنی و وهابیت و به دعوای سیاسی ما بین دو حکومت مرتجع در ایران و عربستان تبدیل کنند. با توجه به رویدادهای در یمن و اوضاع سوریه و عراق و قطب بندی که در بین جناح های اسلام سیاسی حول مسائل اخیر خاورمیانه روی داده، جمهوری اسلامی سعی کرده از این مسئله برای حمله به دولت عربستان استفاده کند و سیاستهای شکست خورده خود را در یمن و منطقه در بین افکار عمومی توجیه کند.
بعنوان نکته آخر باید بگویم ما اکثریت مردم در ایران و در منطقه که منفعتی در منافع دولتهای طرفین نداریم و افق و چشم انداز ما با جریانات ناسیونالیست در تضاد است باید بتوانیم خارج از همه این مسائل در برابر این جنایت موضعی انسانی و درست را اتخاذ کنیم. این عمل ماموران فرودگاه جده بی شک جنایتی محکوم شده است، اما در عین حال باید از هضم شدن در تبلیغات ضد انسانی و نژادپرستانه "ضدعرب" دوری کنیم و در مقابل آن بایستیم. در عین حال باید به موازات جلوی سواستفاده سیاسی را از جمهوری اسلامی گرفت. موضع ما در برابر این مسئله باید دور از ادبیاتی رکیک و خشونت آمیز و نژادپرستانه نسبت به مردم منطقه ای دیگر که با زبانی متفاوت هستند باشد، عکس العملهایی که در شناعت همسنگ با عمل تجاوز است. این نقطه نظر مخالف عمل تجاوز نیست بلکه خواهان تغییر و وارونه شدن جایگاه قربانی ومتجاوز است.

22 فروردین 1394

connect1