20February2018

سازمان جوانان کمونیست

رای ازدواج همجنس گرايان در ایرلند دست آوردى برای بشریت؛ نان و گل سرخ

رای ازدواج همجنس گرايان در ایرلند دست آوردى برای بشریت
نان و گل سرخ با مریم نمازی و فریبرز پویا
مصاحبه با مایکل نوجنت، رئیس ساۯمان آٺئيسٺهاى ایرلند
در يك رفراندم سراسري در جمهوري ايرلند ٦٢٪ از شركت كنندگان راي مثبت به تغيير قانون اساسي جهت برسميت شناختن ازدواج همجنس گرايان در آن كشور دادند
نتيجه اين انتخاب مهم مورد استقبال جهاني قرار گرفت
البته يك مقام بالاي واتيكان ان را "شكستي براي بشريت" ناميد
در واقع اين شكستي براي ارزشهاي مذهبي و ضد همجنس گرايان ولي دستاوردي براي بشريت و ارزشهاي انساني قرن بيست و يكم ميباشد
اخبار تکان دهنده از هفته: گورهای دسته جمعی مهاجران در مالزی
فتوای احمقانه هفته: ارۯاى جنسى مردان منجر به دست باردار در زندگی پس از مرگ
خبر خوب: رای برای ازدواج همجنس گرايان در ایرلند
کارگردان: رضا مرادی
مترجم: محمد ب

Add comment


Security code
Refresh

connect1