23February2018

سازمان جوانان کمونیست

Wednesday, 01 November 2017 21:19

مناسبات طبقاتی و دانشگاه

Written by

مناسبات طبقاتی و دانشگاه
مهرداد داودی
https://t.me/uniiran/914

بررسی مناسبات طبقاتی هیچگاه منجر به شکل گیری مجموعه ای از یاوه گویی های روشنفکرانه نخواهد شد، زیرا در طول تاریخ بزرگترین مخالفان مبارزه طبقاتی، روشنفکران رفرمیستی بوده اند که بدون در نظر گرفتن پشتوانه بدنه ی رنج کشیده و بدون تلاش برای سازماندهی نیروی مطالبه گر، تلاششان را برای مذاکره بر سر بد و بدتر تقلیل داده اند. 
اما دانشگاه تاریخ دارد و تاریخ دانشگاه آغشته به ابتذال و سازشگری نبوده بلکه همیشه آخرین سنگر فتح نشده برای مقاومت علیه "هر آنچه پلیدی ست" بوده است. قربانی شدن در برابر امپریالیسم ویران کننده ای که قرنی ست سایه شوم جنگ و خون ریزی اش را از سر خاورمیانه بر نداشته و در نهایت کشور هایی فقیر را آفریده ست که تا ابدیت با توجه به بحران های زیست محیطی شان، محتاج دیگر کشورها خواهند بود، کشورهای صادرکننده نیروی کار ارزان قیمت ، صادرکنندگانِ معتقدِ رَحِم و اسپرم به کشور های پیر، صادرکنندگانِ آش و لاشِ نخبه.
اما تاریخ دانشگاه پر از ایستادگی بوده در برابر استثمار و پر از شهیدانی که استبداد را تاب نیاورده اند. دانشگاه ساقه ای برای شکل گیری پیوندی ارگانیک میان جنبش های برخاسته از میان کارگران، زنان ، محرومان و مطرودان بوده است. جنبش هایی که امروز در دفاع از بازنشستگان کشوری، معلمان، پرستاران، کودکان کار که حتی طرح هایی برای بازداشتشان مطرح شد در کشوری که آمار اختلاس های نجومی را دیگر رسانه های رسمی اش روزانه قطار می کنند و مسئولینش پای تلویزیون تخمه شان را می شکنند، شکل گرفته است و دانشگاه خود را از آنها بیگانه نمی بیند...
...آیا امروز دانشگاه واقعا خود را از این جنبش ها بیگانه نمی بیند؟! 
خاستگاه طبقاتی دانشجویان از نیازمندان به غذای "ارزان قیمت" سلف و سرپناهِ "با امکانات " خوابگاه، که می دانند که سرانه مصرف شان با زندگی "لاکچری" صنمی ندارد و هیچ استادی هم حق بهره کشی شان را ندارد، تغییر کرده است. اما به چه؟

ادامه متن در فایل pdf مندرج در کانال???

کانال تلگرامی https://t.me/uniiran
پیامگیر تلگرامی @sjktamas

Add comment


Security code
Refresh

connect1