20February2018

سازمان جوانان کمونیست

Thursday, 13 April 2017 16:10

فراخوان انقلاب زنانه برای فعالیت، دخالتگری و اعلام همبستگی با نود و نه درصدی های ایران بمناسبت اول ماه مه (یازده اردیبهشت) روز جهانی کارگر

Written by


فراخوان انقلاب زنانه برای فعالیت، دخالتگری و اعلام همبستگی با نود و نه درصدی های ایران بمناسبت اول ماه مه (یازده اردیبهشت) روز جهانی کارگر


بخش اول موقعیت اقتصادی اجتماعی زنان در ایران در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر
امسال در حالی به استقبال اول ماه مه روز جهانی کارگر میرویم که زنان، همچنان نیروی کار فرودست، ارزان، حتی رایگان و بدون مزد در سیستم حاکم بر دنیا تعریف می شوند. عدم استقلال مالی و نگهداشتن زنان در سطح اقتصادی پایین، ابزار طبقه حاکم برای فرودست نگهداشتن زنان به عنوان نیمی از جمعیت جوامع بوده و هست. جمهوری اسلامی هم به عنوان یکی از نمایندگان سیاسی نظام سرمایه داری- هرچند نماینده ای نامتعارف- نه تنها از این قائده مستثنی نیست، بلکه با توجه به قوانین اسلامی و سیاست های حاکم، همواره تلاش کرده که موقعیت زنان را حتی در سطح فرودست تری نسبت به دیگر جوامع جهان تا سطح جنس دوم محسوب شدن قرار بدهد.
با توجه به بحران های سرمایه داری جهانی و با توجه به بحران اقتصادی مضاعف در جمهوری اسلامی، موقعیت اقتصادی نود و نه درصدی های ایران بخصوص زنان روز به روز شکننده تر می گردد. با توجه به وضع قوانینی که تلاش میکند زنان را به پستوی خانه ها بفرستد، و نیز با توجه به سیاست خصوصی سازی در دوره دولت روحانی و تصویب قوانینی در قانون کار که دست کارفرمایان و صاحبان سرمایه را برای هر گونه برخورد باز میگذارد، حلقه فشار اقتصادی بر توده عظیم مردم بخصوص بر زنان تنگ تر از گذشته شده است. بیکاری درسطح زنان به یک معضل اجتماعی جدی تر تبدیل شده است. تبعیض و نابرابری ها در سطح اشتغال و سطح دستمزدها، و فشار و گروکشی کارفرمایان و صاحبان سرمایه از زنان بیداد میکند. گسترش اعتیاد در بین زنان، رها کردن نوزادان چند روزه در خیابان ها، تن فروشی در سطح گسترده، کارتن خوابی و گورخوابی، زنان را بیشتر در معرض آسیب های شدید اجتماعی قرار داده است. موضوع عدم امنیت شغلی و جانی، عدم امنیت جنسی و روانی در محیط کار برای زنان یک موضوع جدی است. شرایط نابسامان اقتصادی که زیرساختی اساسی برای دیگر موقعیت های اجتماعی محسوب می شود، دیگر غیر قابل تحمل تر از گذشته می نماید.
اما در مقابل شرایط حاکم و در مقابل همه نابرابری هایی که منشاء آن در خود حاکمیت و سیاست های آن است، در بطن جامعه ایران جنبش های مبارزاتی مختلفی وجود دارد متشکل از نسلی که خواهان تغییر اساسی است، خواهان یک جامعه سکولار، آزاد و برابر، و خواهان جامعه ای ست که انسانها در آن دارای حق شهروندی و زندگی شایسته یک انسان بیست و یکمی اند. خواهان جامعه ای ست که در آن زنان هویت مستقل انسانی، آزاد و برابر دارند. این جنبشها در حال تلاش روزانه و مستمر اند. بر طبق همین مطالبات پیشرو و رادیکال است که حضور گسترده زنان، فعالین و کنشگران پیشرو زن در جنبش های اجتماعی، دانشجویی، زنان، ال جی بی تی ها و زیست محیطی بخصوص در سالهای اخیر چشمگیر بوده است.
اول ماه مه روز جهانی کارگر که مصادف است با 11اُم اردیبهشت، امسال با توجه به رادیکالتر شدن کلیت جامعه، اعتراضات گسترده کارگران، دانشجویان، معلمان و پرستاران، اعتراضات در دفاع از محیط زیست و پیشروی های زنان در تقابل با حاکمیت، قطعا ویژه تر از سالهای گذشته خواهد بود.
لذا اول ماه مه روز جهانی کارگر فرصت مناسبی است برای اعلام همبستگی با نود و نه درصدی های ایران و مطرح کردن وسیعتر مطالبات این قشر عظیم که در مناسبات اقتصادی و ساختار سیاسی اجتماعی حاکم هیچ سهم و نقشی ندارد. زنان نیمی از جمعیت جامعه ایران را تشکیل می دهند و بالطبع نیمی از نود و نه درصدیهای ایران را شامل می شوند و اتفاقا تهدید جدی برای نظام جمهوری اسلامی به حساب می آیند لذا لازم است که زنان روز جهانی کارگر را روز خود و جنبش خود بدانند. روزی که در اثر تلاش و مبارزه هیچ انگاشته شدگان و محرومین اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر معاصر ما، برای تغییر وضعیت ضدانسانی زندگی عصر حاضر رقم خورده است. اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز زنان است، روز مطرح کردن مطالبات و خواسته های زنان، روز اعتراض به بیحقوقی و روز فریاد از فرودست بودن موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان است، اول ماه مه روز جهانی کارگر روز عرض اندام جنبش پیشرو و رادیکال رهایی زن است.
بهمین دلیل است که باید اول ماه مه روز جهانی کارگر را گرامی بداریم، بر آن ارج نهیم و از آن به عنوان یک مناسبت و فرصت جدی برای دخالتگری و فعالیت در سطح جامعه و در شبکه های اجتماعی در اینترنت استفاده کنیم.
انقلاب زنانه به عنوان یک جریان پیشرو و مترقی طبق روال هر سال ضمن فعالیت های روزانه خود در رابطه با موقعیت زنان، به اول ماه مه روز جهانی کارگر به طور ویژه پرداخته و فعالیت هایش را با رویکرد "تاثیر گذاری سیاسی بر جامعه با دادن افق سیاسی رادیکال و انسان محور"، "تقویت جنبش های اجتماعی اعم از زنان برای پیشروی های بیشتر" و "تشکل سازی در این جنبش ها و پیشبرد بهتر اعتراضات"، بخصوص در داخل ایران متمرکز میکند. درهمین راستا امسال نیز در داخل و خارج راهکارهایی پیشنهاد می شود که اجتماعی و علنی باشند، و نه تنها فعالین جنبش های مختلف مبارزاتی، بلکه بصورت توده ای و عمومی امکان مشارکت در آن وجود داشته باشد و اصولا برای همه کسانی که خواهان تغییر اساسی در وضعیت موجود هستند در محل زیست، محل کار و تحصیل، و نیز در سطح اینترنت و شبکه های اجتماعی و بصورت فرامنطقه ای، امکان دخالتگری در این مناسبت فراهم شود.


بهمین دلیل انقلاب زنانه از همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب دعوت به عمل می آورد تا به این فراخوان بپیوندند تا در روز اول ماه مه روز جهانی کارگر، صدای خواست نود و نه درصدی های ایران بخصوص زنان را علنی تر و بلند تر مطرح کنیم. در همین رابطه نقش عمل زیر آماده شده و به فعالین و همه کسانی که از این وضعیت به ستوه آمده اند پیشنهاد میشود آن را بکار بگیرند:


بخش دوم سازماندهی اجتماعی انقلاب زنانه برای اول ماه مه روز جهانی کارگر
فاز اول فرموله کردن مطالبات زنان و نوشتن بیانیه برای اول ماه مه روز جهانی کارگر
1/ فراخوان ما به همه فعالین بخصوص در حوزه زنان به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر، نوشتن بیانیه ای در خصوص وضعیت تامین معیشت و موقعیت اقتصادی زنان در جامعه است که خود زیر ساخت موقعیت های مختلف اجتماعی است. پیشنهاد می شود کنشگران و قعالان حوزه زنان در این بیانیه ها بر این موارد تاکید شود؛
*آسیب های اجتماعی عدم استقلال مالی و بیکاری بخصوص در سطح زنان و تاکید بر حذف بیکاری.
*آسیب های اجتماعی فقر، کارتن خوابی و گورخوابی و تاکید بر رفع عاجل این معضل اجتماعی.
*حق بهره برداری از بیمه بیکاری و تامین اجتماعی برای همه.
*حق برخورداری از بهداشت، درمان و مسکن برای همه.
*تضمین امنیت شغلی و امنیت جانی، جنسی و روحی در محل کار.
*حذف قوانین استثمارگرایانه و تبعیض آمیز در قوانین منجمله در قانون کار و تامین اجتماعی با تاکید بر موضعیت زنان در دوره مرخصی زایمان و شیردهی.
*رفع هر گونه تبعیض طبقاتی و جنسیتی در سطح استخدام و اشتغال و پرداخت دستمزد برابر برای کار مشابه فارغ از جنسیت، ملیت، نژاد و عقیده.
*حذف سوء استفاده از نیروی انسانی بخصوص زنان به عنوان نیروی کار ارزان، رایگان و بیحقوق به بهانه دوره‌های کارآموزی و کارورزی.
*حذف قوانین وادارنده دانشجویان به کار اجباری و سوءاستفاده‌های علمی از آنان.
*حق تحصیل رایگان برای همه و رفع هر گونه تبعیض و تکفیک جنسیتی در سطوح تحصیلی و در دانشگاه.
*حق ایجاد نهادها، گروه ها و تشکلهای مستقل، و حق داشتن فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
*تاکید بر تضمین داشتن آینده ای روشن برای نسل جوان ایران و همه اقشار جامعه.


فاز دوم راهکاری پیشنهادی برای مشارکت و فعالیت های عملی و اجتماعی با توجه به امکانات، روابط، محل و شهر زندگی، حول محور بیانیه ها و مطالبات فرموله شده در اول ماه مه روز جهانی کارگر
2/ به راه انداختن موج اجتماعی در جامعه و در اینترنت و در شبکه های اجتماعی، بخصوص در کانالها و گروههای تلگرامی و ایجاد یک "گفتمان" جدی بر سر موقعیت نود و نه درصدیهای جامعه ایران بخصوص زنان و مطالبات و پیشرویهای جنبش های مختلف اجتماعی با فکوس ویژه بر جنبش و پیروی های زنان.
3/ برگزاری تریبون آزاد، سمینار و کنفرانس هایی در دانشگاه ها، فرهنگسراها، خانه های فرهنگ، محل کار و یا دیگر مکانهایی عمومی در محل زیست و کار و تحصیل، و گفتمان بر سر بندها و مطالبات بیانیه های تهیه شده.
4/ برگزاری میز کتاب و میز اطلاعاتی در دانشگاهها و اماکن عمومی و گفتمان بر سر خواست های مطرح شده در بیانیه ها.
5/ برگزاری دورهمی ها در فضای پارک ها و اماکن عمومی و گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر.
6/ برگزاری نمایش فیلم و نمایش فیلم هایی از سینمای جهان که به مبارزات کارگران در طول تاریخ پرداخته و بحث و گفتگو در مورد الگوهای مبارزاتی مناسب برای تشکل یابی و سازماندهی و بکار بستن آنها.
7/ برگزاری نمایشگاههای عکس و گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر.
8/ پیام های تصویری در قالب سلفی های گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر و حمایت از نود و نه درصدی های ایران بخصوص زنان.
9/در صورت امکان شرکت در تظاهرات های مربوط به اول ماه مه روز جهانی کارگر و حمل شعارهای مربوط به مطالبات نود و نه درصدیهای ایران بخصوص زنان.
در همین رابطه شعارهای زیر پیشنهاد میشود:
* نه به بیکاری، نه به تورم، نه به فقر.
* حقوق زیر خط فقر، نمیخوایم نمیخوایم.
* نه به خصوصی سازی.
* نه به تبعیض طبقاتی.
* نه به استثمار.
* نه به سرمایه داری، زنده باد روز جهانی کارگر، زنده باد سوسیالیسم.
* معیشت، منزلت حق مسلم ماست.
* امنیت جانی و امنیت شغلی برای همه.
* بیمه بیکاری و تامین اجتماعی برای همه.
* تحصیل رایگان برای همه.
* بهداشت، درمان و مسکن برای همه.
* ما کار میکنیم که زندگی کنیم، زندگی نمیکنیم که کار کنیم.
*دستمزد برابر در ازای کار مشابه.
*ما خواهان حقوق انسانی خود هستیم.
*آزادی زنان، آزادی جامعه.
انقلاب زنانه
21 فروردین 1396
10 آوریل 2017
برای هماهنگی های بیشتر و اجرای بهتر هر کدام از این اقدامات در شهر، دانشگاه و یا محل کار خود و نیز ارسال یک نسخه گزارش کتبی و یا تصویری از فعالیت های خود در رابطه با روز جهانی کارگر، میتوانید از راه های ارتباطی انقلاب زنانه استفاده کنید.

 

نظراتتان را بصورت کامنت در پایین همین پست و نیز صوتی و کتبی میتوانید از طریق شماره 0046739681438 در واتس اپ، لاین، وایبر و تلگرام هم برای ما بفرستید.
اینستاگرام: javanan.komonist
توئیتر: Javanan Komonist
اسکایپ: javanan.tamas
ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
کانال تلگرامی خیابان: https://telegram.me/joinchat/BOIwHju5SjiuAM37-ufV2g
تماس با ادمین در تلگرام: @sjktamas

 

Add comment


Security code
Refresh

connect1